براي نخستين بار در گروه فولاد مبارکه محقق شد؛ عملياتي شدن چارچوب ITIL4 در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال وبختياري

کد خبر: 70424 تاریخ انتشار: 1402/08/14 11:32:07
نمایش: 134
اخبار
براي نخستين بار در گروه فولاد مبارکه چارچوب ITIL4 در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري به بهرهبرداري رسيد.
مدير تکنولوژي و توسعه شرکت فولاد سفيددشت ضمن اعلام اين خبـر در تشـريح الگـوي ITIL4 گفـت: ITIL مجموعـه اي از روش هـا، بـا هـدف هم راستاسـازي نيازمندي هـاي کسـب وکار و فنـاوري اطلاعـات اسـت. جديدتريـن ويرايـش چارچـوب، همسـو بـا انقلاب صنعتـي چهـارم بـا نـام ITIL4، به عنـوان يـک الگـوي جامع و کامل براي مديريت خدمات ديجيتالي با تمرکز بر خلق ارزش مشترک و تطبيق با ساير چارچوب هاي چابک مديريتي عرضـه شـده اسـت.
جمشـيد علي بابايـي اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اهميـت حرکـت صنعـت فـولاد کشـور بـه سـمت هوشمندسـازي و تحقـق طـرح تحـول ديجيتـال، ضـرورت طراحـي و پياده سـازي چارچـوب ITIL4  در اجراي طرح تحول ديجيتال حائز اهميت است و در همين راستا شـرکت فولاد سفيددشـت چهارمحال و بختياري با همکاري شرکت مهندسي ايريسا توانست براي نخستين بار در گـروه فـولاد مبارکـه چارچـوب ITIL4 را به مرحله بهره بـرداري برسـاند.
وي در پايان ضمن تشکر از حمايت مديرعامل و هيئت مديره شرکت و همکاري شرکت ايريسا، گفت: شرکت فولادسفيددشت در راسـتاي تحقـق طـر ح تحـول ديجيتـال اقداماتـي نظيـر راه انـدازي زيرسـاخت شـبکه متناسـب و همسـو بـا کارخانـه هوشمند، ISMS،ITIL4  و ICT masterplan را در دستور کار قرار داده تا بتواند در راستاي سياست شرکت فولاد مبارکه در تحقق طـرح تحـول ديجيتـال گام بـردارد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
46
امروز
242
دیروز
573
هفته
4686
ماه
150236
کل
98941
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟