پيشرفت عمليات اجرايي طرح هاي توسعه صنعت فولاد کشور در گروه فولاد مبارکه؛ پيشرفت 38 درصدي پروژه ريخته گري بيلت شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 70421 تاریخ انتشار: 1402/07/23 10:41:45
نمایش: 243
اخبار
پروژه احداث خط ريخته گري بيلت شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري با ظرفيت توليد 800 هزار تن در سال و با پيشرفت 38 درصدي در حال اجراست.
جمشــيد علــي بابايــي، مديــر تکنولــوژي و توســعه شــرکت فــولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري، ضمـن اعـلام ايـن خبـر گفـت: به منظـور تأميـن بخشـي از نيازهـاي بـازار در مقاطـع خـاص، نظـر بـه ظرفيت هـاي موجـود در منطقـه، اجـراي پـروژه ريخته گـري پيوسـته بيلت با ظرفيـت توليد 800 هزار تن در سـال در دسـتور کار اين شـرکت قـرار گرفـت. بـه هميـن منظـور طراحـي، تأميـن، سـاخت و راه انـدازي ايـن پـروژه پـس از برگـزاري مناقصـه بين المللـي بـه کنسرسـيوم معتبـر وا گـذار گرديـد کـه تجهيـزات ايـن ماشـين ريخته گـري بـه وزن تقريبـي 1500 تـن توسـط کنسرسـيوم فـوق تأميـن خواهـد شـد.
علـي بابايـي بـا اشـاره بـه اينکـه تجهيـزات مذکـور طـي شـش محمولـه در حـال ارسـال بـه ايـن شـرکت اسـت، گفـت: تا کنـون پنـج محمولـه از شـش محموله که 86 درصد کل تجهيزات را شـامل مي شـود به سمت مقصـد ارسال شـده و سـاير تجهيـزات نيـز طـي دو مـاه آينـده تکميـل و حمـل خواهـد شـد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
29
امروز
195
دیروز
573
هفته
4686
ماه
150236
کل
98894
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟