به مناسبت هفته فراجا صورت گرفت: تجليل مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت از تلاش نيروي انتظامي استان چهارمحال و بختياري

کد خبر: 70420 تاریخ انتشار: 1402/07/23 10:39:55
نمایش: 226
اخبار
به مناسـبت هفتـه نيـروي انتظامـي، محمـود ارباب زاده، مديرعامل شرکت فولاد سفيددشت با حضور در سـتاد فرماندهـي نيـروي انتظامـي اسـتان چهارمحال وبختيـاري و ديـدار بـا سـرتيپ دوم پاسـدار منوچهـر امـان الهـي، از زحمـات سـربازان و فرماندهـان نيـروي انتظامـي اسـتان چهارمحال وبختيـاري قدردانـي کرد.
در ايـن ديـدار مديرعامـل شـرکت فـولاد سفيددشـت گفـت: بـدون شـک تمامـي فعاليت هـاي اقتصـادي، اجتماعـي، فرهنگـي و مذهبـي در جامعـه و کارخانه هـا در سـايه وجود فضـاي امن حاصل مي شود که دراين بين زحمات بي بديل فرماندهان و سـربازان سـرافراز نيـروي انتظامـي بـر هيچ کـس پوشـيده نيسـت. ازايـن رو در جبهـه صنعت بـه همراه سـاير همـکاران تلاش خواهيم کـرد تا بـا توليد حداکثـري زحمات عزيـزان در حوزه امنيت جامعه و مرزهاي کشور را بدون پاسخ نگذاريم. در ادامه اين جلسه سرتيپ دوم پاسدار منوچهر امان الهي فرمانـده نيـروي انتظامـي اسـتان چهارمحال وبختيـاري نيـز ضمـن قدردانـي از تلاش مديـران و کارکنـان شـرکت فـولاد سفيددشـت، دسـتاوردهاي کارکنـان ايـن شـرکت را به مثابـه کار جهـادي دانسـت و گفـت: کار جهـادي يعنـي از موانـع عبورکـردن؛ موانـع کوچـک را بـزرگ نديـدن؛ آرمان هـا را فراموش نکـردن و جهـت را از يـاد نبـردن کـه خوشـبختانه کارکنـان تلاشـگر شـرکت فـولاد سفيددشـت بارهاوبارهـا در توليـد و توسـعه ايـن امـر را محقـق کردهانـد.
شـايان ذکـر اسـت در ايـن ديدارهمچنيـن فرمانـده نيـروي انتظامـي اسـتان چهـار محـال و بختيـاري بـا اهـداي لـوح تقدير به محمود ارباب زاده از اقدامات اين شرکت در زمينه مسـئوليت هاي اجتماعـي قدردانـي کـرد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
55
امروز
286
دیروز
573
هفته
4686
ماه
150236
کل
98985
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟