برگزاري همايش سفيران تعالي شرکت هاي گروه فولاد مبارکه به ميزباني فولاد سفيددشت

کد خبر: 60417 تاریخ انتشار: 1402/05/28
نمایش: 1160
اخبار
همايـــش دو روزه ســـفيران تعالـــي شـــرکت هاي گـــروه فـــولاد مبارکـــه در روزهـــاي 22 و 23 مردادمـــاه بـــه ميزبانـــي فـــولاد سفيددشـــت و بـــا موضـــوع سيســـتم هاي مديريتـــي برگـــزار شـــد.
در ايـن همايـش کـه بـا حضـور دکتـر پويـان برگـزار شـد، مديرعامـل شـرکت فـولاد سفيددشـت گفـت: دوره سيسـتم هاي مديريتـي به منظـور تحکيـم و آمـوزش اسـتانداردهاي مديريتـي به صـورت واقع بينانـه، کاربـردي و يکپارچـه برگـزار شـد.
محمود ارباب زاده با اشاره به اهميت برگزاري همايش سفيران تعالي در فولاد سفيددشت، افزود: با توجه به عنوان پرمحتواي سفيران تعالي و در شرايط موجود، ايجاد همگرايي، همراستايي و همبستگي بين شرکت هاي گروه فولاد مبارکه از اهميت زيادي برخوردار است. سفيران تعالي رسالت بزرگي بر عهده دارند و مي توانند موجب تقويت همگرايي بين شرکت هاي گروه شوند و آينده گروه در فضاي کسب وکار جديد را تضمين کنند.
وي در خصوص ديگر اهداف برگزاري اين همايش گفت: همچنين اين همايش در توانمندسازي نمايندگان تعالي شرکت هاي گروه فولاد مبارکه و در راستاي پياده سازي و اجراي نظام مند مفاهيم مديريتي مرتبط با مدل تعالي سازماني شرايطي فراهم مي کند تا فضاي هم انديشي و درنهايت اشترا ک گذاري رويکردهاي فولاد مبارکه تقويت گردد.
گفتني است همايش هاي سفيران تعالي به صورت دوره اي و با موضوعات مرتبط با تعالي و تحول سازماني برگزار مي گردد. هدف از برگزاري اين همايش ها تبادل تجارب، آموزش افراد و ارتقاي سطح تعالي سازماني در گروه فولاد مبارکه است. تا کنون چهار دوره هم انديشي با موضوعات نظام پيشنهادها، مديريت استراتژيک، مديريت دانش و سيستم هاي مديريتي به ميزباني شرکت هاي فولاد مبارکه، فني مهندسي فولاد، فولاد سفيددشت و فولاد سنگان برگزار گرديده است.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
41
امروز
160
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260189
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟