تأ کيد مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران بر اتمام به موقع پروژه فولادسازي و ر يخته گري فولاد سفيددشت

کد خبر: 60416 تاریخ انتشار: 1402/04/10
نمایش: 1554
اخبار
مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران روز سه شنبه ششم تيرم ماه سال جاري از روند پيشرفت توسعه پروژه فولادسازي و ريخته گري مداوم شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري بازديد و بر اتمام به موقع اين پروژه فولادسازي تأ کيد کرد.
محمـد آقاجانلو، پـس از بازديـد از بخش هـاي مختلـف پـروژه فولادسـازي و ريخته گـري، شـامل SVC ،آزمايشـگاه، غبارگيـر ، جرثقيل هـاي قراضـه، کـوره قـوس الکتريکي، کوره پاتيلـي و واحد ريخته گري مداوم اين شـرکت، اقدامات صورت گرفتـه در خصـوص راه انـدازي ايـن واحدهـا براسـاس برنامـه زمان بنـدي ارائه شـده توسـط کنسرسـيوم پيمانـکاران پـروژه را مـورد بررسـي قـرار داد.
در جريان اين بازديد، مديران شرکت فولاد سفيددشت، دستگاه نظارت و پيمانکاران اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمين پيش نيازهاي راه اندازي واحدهاي مذکور را تشريح کردند و از عزم کنسرسيوم پروژه شامل شرکت هاي فولاد پايا،MME و MCC در راه اندازي هر چه سريعتر اين واحدها خبر دادند.
در ادامه اين بازديد، روند اجراي فعاليت هاي تکميل و نصب و راه اندازي واحدهاي فولادسازي و ريخته گري در جلسه مشترکي با حضور مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران، اعضاي هيئت مديره، مديران ارکان پروژه شامل دستگاه نظارت و پيمانکاران پروژه در محل شرکت فولاد سفيددشت تشکيل و مهم ترين فعاليت هاي باقيمانده، مسائل و مشکلات موجود توسط دستگاه نظارت و شرکت هاي پيمانکار و همچنين راهکارهاي پيشنهادي جهت رفع آنها مشخص و ارائه شد.
مديرعامل شرکت ملي فولاد ايران در خاتمه اين بازديد بر هماهنگي بيش ازپيش ارکان پروژه، رفع موانع موجود و حمايت کارفرما و مشاور تأ کيد و اظهار اميدواري کرد: طبق برنامه زمان بندي اعلام شده شاهد به بهره برداري رسيدن واحدهاي فولادسازي و ريخته گري شرکت فولاد سفيددشت توسط کنسرسيوم پروژه باشيم.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
47
امروز
145
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260174
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟