ارزيابي عملکرد شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري با حضور ارزيابان فولاد مبارکه

کد خبر: 50415 تاریخ انتشار: 1402/03/16 12:14:26
نمایش: 506
اخبار
جلسه ارزيابي عملکرد شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري، روز شنبه ششم خردادماه سال جاري، با حضور تيم ارزيابي فولاد مبارکه و جمعي از مديران و کارشناسان شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري در محل شرکت برگزار شد.
بر اساس برنامه ارزيابي اعلام شده از سوي امور مجامع و ارزيابي شرکت فولاد مبارکه، در اين جلسه عملکرد مالي، پروژه هاي توسعه و اهداف و استراتژي هاي شرکت فولاد سفيددشت مورد ارزيابي قرار گرفت.
ارزيابي عملکرد منجر به رشد و تعالي سازمان ها مي شود
در جريان برگزاري اين ارزيابي، جمشيد علي بابايي، مدير تکنولوژي و توسـعه شـرکت فولاد سفيددشـت ضمن قدرداني از همت و تلاش تيـم ارزيابـي شـرکت فـولاد مبارکـه بـه بيـان اهميـت ارزيابـي عملکـرد و نتايـج حاصـل از آن کـه منجـر بـه رشـد و تعالـي سـازمان ها مي شـود پرداخـت و اظهـار اميـدواري کـرد امسـال هـم ماننـد گذشـته شـاهد رقـم خـوردن نتايـج درخشـان در شـرکت فولاد سفيددشـت باشـيم.
خروجي ارزيابي به هم افزايي، يادگيري و بهبود مستمر در انجام به موقع و هدفمند پروژه ها منجر مي شود
رسول همامي رئيس راهبري شرکت هاي گروه فولاد مبارکه نيز در اين خصوص گفت: در راستاي همسويي استراتژي هاي تدوين شده در شرکت هاي گروه با شرکت فولاد مبارکه و همچنين ارزيابي ميزان تحقق اهداف، اقدامات و شاخص هاي استراتژيک سال ۱۴۰۱ اين شرکت ها و به منظور تحقق پروژه هاي توسعه و شاخص هاي مديريت پروژه ها، تيم ارزيابي فولاد مبارکه متشکل از چهار نفر در محل شرکت فولاد سفيددشت حاضر شدند و با برگزاري جلسات متعدد، فشرده و همچنين بازديد از خط توليد و پروژه هاي توسعه، نسبت به اين مهم اقدام نمودند.
همامي اظهار اميدواري کرد خروجي اين ارزيابي همچون گذشته موجب هم افزايي، يادگيري و بهبود مستمر در انجام به موقع و هدفمند پروژه ها گردد که مسلماً موجبات تعالي گروه فولاد مبارکه را در پي خواهد داشت.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
28
امروز
1296
دیروز
779
هفته
5108
ماه
123282
کل
33502
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟