درخشش فولاد سفيددشت در دهمين دوره جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران

کد خبر: 50414 تاریخ انتشار: 1402/03/08 08:11:49
نمایش: 989
اخبار
هيئت داوران دهمين دوره جشـنواره سـتارگان روابط عمومي، شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري را به دليـل تلاش هاي مسـتمر در اين عرصه به عنوان (سـتاره ملـي روابط عمومـي) برگزيدنـد و لـوح تقديـر و تنديـس ايـن جشنواره را به مدير روابط عمومي اين شرکت اهدا کردند.
در آييـن نکوداشـت روز روابـط عمومـي کـه روز شـنبه 30 ارديبهشـت بـا قرائـت پيـام رئيـس انجمـن بين المللـي روابـط عمومـي و بـا حضـور معـاون مطبوعاتـي و اطلاع رسـاني وزيـر فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمعي از متخصصان روابط عمومي، اسـاتيد دانشـگاه ها و مديـران روابـط عمومـي سـازمان ها و شـرکت هاي خصوصي در سالن شـهيد قندي وزارت ارتباطات و فنـاوري اطلاعـات بـا رويکـرد (بررسـي نقـش روابـط عمومي ها در جهاد تبييـن) برگزار شـد، از اقدامـات روابط عمومي شـرکت فـولاد سفيددشـت تجليـل شـد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
40
امروز
159
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260188
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟