با حمايت شرکت ملي فولاد ايران، ايميدرو و فولاد مبارکه ميسر شد؛ بهره برداري از واحد اکسيژن شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 20405 تاریخ انتشار: 1401/11/16 12:42:28
نمایش: 1753
اخبار
با پشــتيباني ايميــدرو، شــرکت ملــي فــولاد ايــران، فــولاد مبارکــه و باهمــت پيمانــکاران کنسرســيوم، هم زمــان بــا برقــراري موفقيت آميــز نخســتين قــوس الکتريکـي کـوره فولادسـازي شرکت فولادسفيددشت چهارمحال و بختياري، واحد اکسيژن اين شرکت نيز در ايام الله دهه فجر به بهره برداري  رسيد و نخستين محصول توليدي اين واحد به دانشگاه علوم پزشکي استان چهارمحال و بختياري جهت مصارف بيمارستاني اهداء شد.
شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري اعـلام کـرد: مراحـل نصـب واحـد توليـد اکسـيژن شـرکت بـا ظرفيـت توليــد ۴۷۰۰ نرمــال مترمکعــب بــر ســاعت اکســيژن بــا اســتفاده از پيمانـکاران داخلـي و بـا حضـور کارشناسـان شـرکت تأمين کننـده تکميـل وهم زمـان بـا تسـت قـوس الکتريکـي کـوره، به عنـوان اولين واحـد از طرح هـاي هفتگانـه اسـتاني بـه بهره بـرداري رسـيد.
محصــولات اکســيژن و نيتــروژن ايــن شــرکت بــا خلــوص بــالا در دو فــاز گازي و مايــع توليــد شــده، محصــول آرگــون نيــز خالص ســازي گرديــده و تجهيـزات پايين دسـتي از قبيـل کمپرسـورهاي ا کسـيژن و نيتـروژن، مخازن ذخيره سازي مايعات و سيستم پشتيبان و همچنين ايستگاه شـارژ کپسـول راه انـدازي شـده اسـت.
شـايان ذکر اسـت اين واحد که آموزش کارکنان آن توسـط شـرکت فولاد مبارکـه اصفهان صـورت گرفـت، تـوان توليـد اکسـيژن، آرگـون و نيتـروژن مايــع جهــت اســتفاده در مصــارف صنعتــي و بيمارســتاني خــار ج از مجتمـع فـولاد سفيددشـت را داراسـت.
بـا حمايت هـاي صورت گرفتـه توسـط فـولاد مبارکـه، ايميـدرو، شـرکت ملــي فــولاد و شــرکت هاي پيمانــکار کنسرســيوم، فــولاد سفيددشــت پيشــتاز طرح هــاي هفتگانــه فــولادي کشــور اســت.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها


 

آمار سایت

آنلاین ها
44
امروز
150
دیروز
555
هفته
9869
ماه
187102
کل
226195
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟