با سرمايه گذاري شرکت فولاد سفيددشت صورت گرفت؛ بومي سازي بيش از 225 قطعه و تجهيز مورد نياز صنعت فولاد

کد خبر: 20401 تاریخ انتشار: 1401/10/29 12:13:49
نمایش: 1320
اخبار
شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري در راسـتاي اسـتفاده حداکثري از توان سازندگان و صنعت گران داخلي، از ابتداي سال 1397 با تشکيل کميته بومي سـازي و اسـتفاده از ظرفيت هـاي داخلي کشـور بيش از 225 قطعـه و تجهيـز موردنيـاز صنعـت فـولاد را بومي سـازي کـرده اسـت.
مدير عمليات شرکت فولاد سفيددشت با بيان اين مطلب گفت: اين شرکت طي چهار سال منتهي به دي ماه 1401 ،موفق به بومي سازي قسمت عمده اي از تجهيزات و قطعات موردنياز خود به ارزش 6،258،000 دلار گرديده است.
ايمـان سـليماني بومي سـازي و توانمندسـازي داخلـي را يکـي از اولويت هـاي مهـم شـرکت دانسـت و گفـت: بـا تشـکيل کميتـه بومي سـازي، شناسـايي و سـازماندهي قطعات و تجهيزات بـا قابليت بومي سـازي و تأميـن از داخـل کشـور در دسـتور کار قـرار گرفـت و بومي سـازي ايـن تعـداد تجهيـز بـراي شـرکت فـولاد سفيددشـت از جنبه هـاي مختلفـي ازجملـه خودکفايـي، توانمندسـازي صنايـع داخلـي، کاهـش هزينه هـاي ارزي، قابليـت بهينه سـازي و بازطراحـي تجهيـزات و قطعـات، تسـريع در فراينـد خريـد و سـهولت دسترسـي به خدمـات پـس از فـروش حائـز اهميـت اسـت.
وي از تأمين اقلامي نظير ترانس 400 به 33 کيلوولت، انواع گيربکس ها، الکتروموتورهاي MV و کاتاليست هاي ريفرمينگ احيا از منابع داخلي به عنوان مهمترين تجهيزات و قطعات بومي سازي شده اين شرکت در سال هاي 1400 و 1401 نام برد.
مدير عمليات شرکت فولاد سفيددشت در پايان با اشاره به تدوين سند بومي سازي و توسعه همکاري واحدهاي عمليات و خريد شرکت فولاد سفيددشت در جهت سياست گذاري تأمين قطعات واحد فولادسازي، ابراز اميدواري کرد حمايت روزافزون از سازندگان و شرکت هاي دانش بنيان داخلي به تأمين حداکثري تجهيزات و قطعات مورد نياز واحدهاي صنعتي کشور و پيشبرد اهداف کلان شرکت در اين زمينه منجر گردد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
56
امروز
144
دیروز
1087
هفته
5864
ماه
143923
کل
1357709
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟