مدير واحد عمليات شرکت فولاد سفيددشت: با حضور فولاد مبارکه در کنار خود، بر چالش ها فائق خواهيم آمد

کد خبر: 20397 تاریخ انتشار: 1401/08/28
نمایش: 454
اخبار
ايمان سـليماني، مدير واحد عمليات شـرکت فولاد سفيددشــت ، در گفت وگــو بــا برنامــه راديــو فــولاد از فعاليت هـاي ايـن واحـد سـخن گفـت. ماحصـل اين گفت وگــو را در ادامــه مي خوانيــد:
به طور مختصر مجتمع فولاد سفيددشت را معرفي فرماييد.
شرکت فولاد سفيددشت يکي از 7 طرح استاني است که در سال 1386 با يک واحد احيا مستقيم و يک واحد فولادسازي در نظر گرفته شده بود. به دليل معطل ماندن پروژه و عدم تخصيص بودجه کافي، 65 درصد سهام اين شرکت به فولاد مبارکه وا گذار شد. در ادامه با اتکا به تجربه، دانش فني، سرمايه گذاري و پيگيري هاي شرکت فولاد مبارکه، واحد احيا مستقيم اين پروژه با ظرفيت 800 هزار تن آهن اسفنجي به عنوان اولين طر ح از 7 طرح استاني در سال 1395 به بهره برداري رسيد. در کنار واحد احيا، واحد فولادسازي کوره قوس الکتريکي LF ، EIL  هم با ظرفيت 800 هزار تن در سفيددشت پيش بيني شده که اين پروژه در حال حاضر، 93 درصد پيشرفت دارد و انتظار مي رود تا پايان سال جاري وارد فاز بهره برداري شود.
در حال حاضر به طور مستقيم چند نفر در فولاد سفيددشت مشغول به کار هستند؟
نيروهاي اماني شرکت 210 نفر و پيمانکاراني که در پروژه هاي بهره برداري و نگهداري تعميرات به ما کمک مي کنند نيز 250 نفر هستند. حدود 400 نفر هم در اجراي پروژه فولادسازي مشغول به کار هستند.
مهم ترين برنامه هاي در حال اجراي فولاد سفيددشت در سال 1401 کدام اند؟
در ابتداي سال 1401 ،اهداف اصلي شرکت در قالب 7 هدف تدوين و اجرايي شد. اولين هدف ارتقاي فرايندهاي ايمني و حفظ محيط زيست بود که خوشبختانه تا کنون موفق شديم بدون حادثه فعاليت هاي جاري را انجام دهيم. در راستاي بهبود فرايندهاي زيست محيطي نيز اضافه کردن دو غبارگير با ظرفيت 92 و 32 هزار مترمکعب در حال پيگيري و اجراست. علي رغم محدوديت هاي انرژي، مدت 2 سال است که ميزان توليد در شرکت به ظرفيت اسمي رسيده است. حفظ و تداوم اين روند هدف دومي بوده که در شرکت تدوين و محقق شده است. هدف سوم راه اندازي واحد فولادسازي است که انشاءالله فاز اول آن تا پايان سال مورد بهره برداري قرار مي گيرد. هدف چهارم اجراي ساير پروژه هاي توسعه ازجمله تصفيه خانه، جاده، مخازن ذخيره و پروژه بيلت است که همگي در حال انجام هستند و پروژه بيلت هم امسال شروع شده است. هدف پنجم جذب و آموزش نيروي انساني موردنياز بود که فرايند استخدام و آموزش نيروي هاي پذيرفته شده با کمک فولاد مبارکه انجام گرفته است. در حال حاضر تعدادي از نيروها آموزش ديده و در شرکت مستقر شده اند و در حال انجام امور محوله هستند.
هدف ششم تأمين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات موردنياز فولاد سفيددشت است که در زمان و با کيفيت مناسب تأمين مي شود. الزم است همين جا از اين فرصت استفاده کنيم و از مديريت فولاد مبارکه به دليل پشتيباني و تأمين مواد اوليه و فروش محصول شرکت فولاد سفيددشت تشکر نماييم.هدف هفتم نيز تأمين مالي طرح هاي توسعه شرکت بوده که مشخص ترين اقدامي که انجام شده پروژه بيلت است و در اين زمينه توانسته ايم اقدامات خوبي انجام دهيم.
ميزان توليد آهن اسفنجي در فولاد سفيددشت چقدر است؟
ما در سال 1399 براي اولين بار توانستيم به ظرفيت اسمي 800 هزار تن برسيم. سال گذشته نيز علي رغم محدوديت هاي بسيار سنگين برق در تابستان و گاز در زمستان، توانستيم همين ميزان توليد را حفظ کنيم. امسال هم با همين نقشه راه از روز اول فروردين به کار ادامه داده ايم و در هفت ماهه ابتداي سال، 537 هزار تن توليد محصول توليد کرده ايم که11 هزار تن بيش از ميزان توليد در مدت زمان مشابه سال گذشته است. اين ميزان همچنين 6 درصد از برنامه توليد که 508 هزار تن بوده بيشتر است. ا گر محدوديت هاي برق در تابستان ايجاد نمي شد، احتمالاً تا 40 هزار تن به اين رقم اضافه مي شد. از طرف ديگر با توجه به محدوديت گاز مجبوريم برنامه تعميرات سالانه را در زمستان اجرا کنيم. درصورتي که محدوديت ها وجود نداشت، قطعا مي توانستيم بيش از ظرفيت اسمي توليد کنيم.
در مورد پروژه ماشين ريخته گري بيلت توضيح دهيد.
از اواخر مردادماه اجراي پروژه احداث ماشين ريخته گري بيلت با ظرفيت 800 هزار تن در سال آغاز شد و   اکنون با 20 درصد پيشرفت در حال انجام است. با توجه به زمان بندي پروژه که 30 ماه پيش بيني شده، پيشرفت قابل قبولي داشته ايم. بعد از راه اندازي واحد فولادسازي و اتمام عمليات احداث ماشين ريخته گري تلاش خواهيم کرد ماشين ريخته گري بيلت را تکميل کنيم تا بتوانيم همزمان، هم اسلب و هم محصول بيلت توليد نماييم.
چه بخش هاي ديگري در اين شرکت احداث و به بهره برداري رسيده اند؟
در آبان ماه سال گذشته، واحد بريکت سازي ناحيه آهن سازي شرکت فولاد سفيددشت به بهره برداري رسيد. راه اندازي واحد فولادسازي پيش نيازها و پس نيازهايي داشت و يکي از آنها واحد بريکت سازي بود. سال گذشته پيش بيني کرده بوديم واحد فولادسازي با تأخير راه اندازي شود، ولي واحد بريکت سازي را زودتر راه اندازي و به توليد رسانديم. در خصوص نقش اين واحد بايد گفت واحد بريکت سازي در مسير ارسال DIR از احيا به فولادسازي قرار دارد و در حال حاضر اين آمادگي به شکل 100 درصد در واحد احيا مستقيم وجود دارد که محصول با کيفيت موردنياز واحد فولادسازي را ارسال کند. عمليات ساخت مخازن ذخيره آهن اسفنجي يکي ديگر از اين پروژه هاست که دو مخزن 4 هزار تني به مخازن قبلي اضافه شده و ظرفيت ذخيره سازي محصول موردنياز را افزايش داده است.
بزرگترين چالشي که فوالد سفيددشت با آن مواجه است چيست؟
تأمين انرژي يکي از سه چالش عمدهاي است که نه تنها فولاد سفيددشت، بلکه همه شرکت هاي صنعتي با آن مواجه اند. به همين منظور در زمان هاي مناسب با توليد حدا کثري، کاهش توليد زمان محدوديت انرژي را جبران مي کنيم. شاهد اين مدعا کسب رکوردهاي پي درپي روزانه و ماهانه در سه ماه نخست سال است. براي تأمين آب موردنياز شرکت به نتايج خوبي رسيده ايم. استفاده از پساب هاي شهري و احداث خط انتقال اختصاصي و تصفيه خانه جامع راهکارهايي بوده که در اين حوزه عملياتي شده است. در زمينه برق هم در پي احداث نيروگاه اختصاصي هستيم. چالش بعدي راه اندازي واحد فولادسازي است. بدون ترديد کار زيادي پيش رو داريم، اما نکته مثبت قضيه اين است که با استفاده از تجارب و دانش کافي که به واسطه حضور فولاد مبارکه در اختيار داريم بر اين چالش فائق خواهيم آمد. چالش سوم توانمندسازي نيروي انساني است که نياز به آموزش هاي تخصصي دارد. در کنار همه اينها، حفظ توليد و راه اندازي واحدهاي جديد هم از اهميت زيادي برخوردار است. در اين زمينه هم با به کارگيري ظرفيت شرکت هاي پيمانکاري و مشاوران فولاد مبارکه، راه آسان تر خواهد شد. موضوع بعدي منابع مالي و استفاده از پيمانکاران مناسب است که در اين زمينه هم مي توانيم از تجارب گروه فولاد مبارکه استفاده کنيم.
عملکرد فولاد سفيددشت در حوزه بومي سازي چگونه بوده است؟
با استفاده از تخصص و توانايي شرکت هاي دانش بنيان، چالش آب را حل کرديم. خوشبختانه مدت 2/5 سال است که تمام آب موردنياز واحد احيا را از محل پساب شهري شهرستان بروجن تأمين مي کنيم. ما براي اولين بار در ميان شرکت هاي فولادي، تصفيه خانه اولترا فيلتراسيون را اجرايي کرديم و توانستيم با ظرفيت 120 مترمکعب بر ساعت آب موردنياز احيا را تأمين کنيم. همچنين بعد از راه اندازي واحد احيا مستقيم، با الگوبرداري از شرکت فولاد مبارکه، تمام تجهيزاتي که امکان ساخت داخل داشتند از طريق شرکت هاي دانش بنيان و شرکت هاي توانمند داخلي بومي سازي و تأمين شدند. ساخت ترانس هاي 180 پست 400 ، الکتروموتورهاي MV و LV ،لوله هاي ريفورمر، برخي از فن هاي خطوط توليد، نوار نقاله ها، انواع پمپ هاي واحد احيا و واحدهاي آب رساني، گيربکس هاي سيستم حمل مواد، تمام تجهيزات برج هاي خنک کن واحد احيا، تجهيزات فيدرهاي واحد ارتعاشي، ترموکوپل هاي کوره و حدود 205 متريال کد تجهيز مجزا از جمله تجهيزاتي به شمار مي آيند که تماما بومي سازي شدهاند و در خطوط توليد در حال کار هستند. ما براي بومي سازي حدود 93 ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده ايم، اما علاوه بر کسب دانش فني ساخت و خودباوري، 6 ميليون و 415 هزار يورو صرفه جويي ارزي داشته ايم.
سخن آخر؟
اقدامات مثبتي که در فولاد سفيددشت انجام شده همه به واسطه پشتيباني هاي فولاد مبارکه بوده و من از همه عزيزان همکار چه در فولاد مبارکه و چه در فولاد سفيددشت تشکر و قدرداني ميکنم.

نظرات

رضا
| |
1401/10/19 09:57:07
42
42
انشاالله

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
57
امروز
347
دیروز
331
هفته
3762
ماه
145155
کل
1276999
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟