مدير عمليات فولاد سفيددشت خبر داد: فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري برمدار توليد دانش بنيان

کد خبر: 20389 تاریخ انتشار: 1401/07/30 16:04:41
نمایش: 678
اخبار
مديـر عمليـات فـولاد سفيددشـت از اجـراي صد درصدي چنديـن پـروژه دانش بنيان در اين شـرکت و امضاي تفاهم نامه هاي متعدد با دانشگاه ها و پارک هاي علـم و فنـاوري بـراي پيشـبرد اهـداف شـرکت فـولاد سفيددشت خبر داد.
ايمـان سـليماني اسـتفاده از ظرفيـت شـرکت هاي داخلـي و به خصـوص شـرکت هاي دانش بنيـان در زمينـه سـاخت تجهيـزات و قطعـات را از مهم تريـن اسـتراتژي هاي شـرکت فـولاد سفيددشـت دانسـت و گفـت: اگرچـه پـس از وضـع تحريم هـاي گسـترده عليـه کشـورمان در سـال هاي اخيـر، شـرکت فولاد سفيددشـت نيز همانند بسـياري از واحدهاي صنعتـي در زمينـه تأميـن قطعـات و تجهيـزات وارداتـي بـا مشـکلات جدي روبـه رو شـد، امـا کارکنان متخصص شـرکت ايـن تحريم هـا و تهديدهـا را بـا همـکاري بـا دانشـگاه ها و شـرکت هاي دانش بنيـان بـه فرصـت و سـنگ بنـاي واحـدي بـه نـام بومي سـازي قـرار دادنـد.
وي افـزود: بـا نيازسـنجي صورت گرفتـه از واحدهـاي شـرکت مبني بر رفع مشکلات سازمان و افزايش تعامل ميان صنعت و دانشـگاه، در سـال گذشـته تفاهم نام هاي بـا پـارک علـم و فناوري اسـتان چهارمحال و بختياري و دانشگاه شهرکرد به امضـا رسـيد و به منظـور حفـظ و افزايـش ارتبـاط بـا دانشـگاه، اين شـرکت اقدام بـه تجهيز دفتر جهـت حضـور معاونت علم و فنـاوري و مديريـت امـور شـرکت هاي پـارک کرد.
مديـر عمليـات فـولاد سفيددشـت تصريـح کـرد: اجـراي صددرصـدي پـروژه اجـراي سيسـتم تله متـري و اسـکاداي چاه هـاي آب آشـاميدني، پيشـرفت 30درصـدي عمليـات اجرايـي پـروژه سـاخت سـيموالتور جرثقيل هـاي واحـد فولادسـازي بـا مشـارکت شـرکت دانش بنيـان سـپنتا مـدار پايـا تراشـه، پيشـرفت 25 درصـدي پـروژه هوشمندسـازي نقشـه ها، مـدارک پسـت 400 بـه 33 کيلو ولـت و بارگـذاري نقشـه ها در NFC Tag  بـا مشـارکت شـرکت اختـر بـرق و اسـاتيد دانشـگاه شـهرکرد بخشـي از دسـتاوردهاي رويکـرد دانش محـوري در شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري اسـت.
وي خاطرنشـان کـرد: در هميـن زمينـه اسـتفاده از خدمـات دانشـگاه هاي فنـي و حرفـه اي و امضـاي تفاهم نامـه بـا سـاير دانشگاه ها و پارک هاي علم و فناوري در دستور کار قرار دارد.
سـليماني در بخـش پايانـي سـخنان خـود گفـت: درزمينـه استفاده از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان اقدامات خوبي صورت گرفتـه، امـا ايـن اقدامـات پاسـخ گـوي تمـام نيازهاي صنعـت نيسـت و اميدواريـم بـا هم افزايـي مشـترک در سـال جديـد و سـال هاي پيـش رو بتوانيـم گام هـاي مؤثرتـري در مسـير اسـتفاده هرچـه بيشـتر از ظرفيت هـاي ايـن شـرکت ها در سـطح اسـتان و کشـور برداريـم.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
42
امروز
271
دیروز
331
هفته
3762
ماه
145155
کل
1276923
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟