جذب نيروي انساني در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري:

کد خبر: 20383 تاریخ انتشار: 1401/06/06 11:34:51
نمایش: 490
اخبار
مديـــر نيـــروي انســـاني و ســـازماندهي شـــرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري از آغـاز بـه کار نيروهـاي انسـاني جديدالاسـتخدام ايـن شـرکت طـي روزهاي آتي خبر داد.
راميـــن لطفـــي بابيـــان اين کـــه شايســـته گزيني، زيربنـــاي شايسته ســـالاري و توســـعه ســـرمايه هاي انســـاني اســـت گفـــت: شناســـايي، انتخـــاب و به کارگيـــري کارکنـــان مناسـب، به عنـوان شـالوده و زيرسـاخت شايسته سـالاري تعريف شـــده و در ايـــن حـــوزه، بـــا آمـــوزش و توســـعه ســـرمايه هاي انســـاني، امـــکان گمـــاردن شايســـتگان در مناصـــب موردنظـــر فراهـــم مي گـــردد.
وي جــذب شايســته ترين افــراد در رده موردنيــاز و داشــتن تخصص هـــاي لازم را يکـــي از اهـــداف عالي مقـــام ارشـــد هـــر ســازمان، شــرکت، کارخانــه و يــا بنــگاه اقتصــادي دانســت و ادامـــه داد: شايســـتگي تمـــام ويژ گي هايـــي اســـت کـــه نيـــروي انســـاني به واســـطه دارا بـــودن جهـــت تحقـــق اهـــداف ســـازمان و موفقيـــت در عملکـــرد شـــغلي از آنـــان بهـره مي بـرد. ايـن شايسـتگي ها بـر اسـاس رده سـازماني و نـوع فعاليـت شـغلي متغيـر اسـت. دانـش، مهـارت، تجربـه، خلاقيــت، ارزش آفرينــي، تصميم گيــري، قابليــت کار تيمــي و بســـياري ويژ گي هـــاي ديگـــر پـــاره اي از شايســـتگي هاي ســـرمايه هاي انســـاني اســـت.
مديـــر نيـــروي انســـاني و ســـازماندهي شـــرکت فـــولاد سفيددشــت چهارمحــال و بختيــاري افــزود: ايــن شــرکت جهـــت تکميـــل نيـــروي انســـاني موردنيـــاز پروژه هـــاي توســـعه خـــود از طريـــق برگـــزاري آزمـــون توســـط دانشـــگاه دولتـــي شـــهرکرد اقـــدام بـــه جـــذب نيـــرو در مقطـــع کارشناســـي و ديپلـــم نمـــوده اســـت؛ کـــه در حـــال حاضـــر تعـــدادي از ايـــن افـــراد آموزش هـــاي بـــدو اســـتخدام خـــود را آغــاز نمــوده و در روزهــاي آتــي جهــت شــروع بــه کار وارد شـــرکت خواهنـــد شـــد.
وي گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اهميـــت جـــذب نيـــروي انســـاني در آينـــده شـــرکت و در راســـتاي شايســـته گزيني و انتخـــاب نيروهـاي توانمنـد، شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحـال و بختيــاري از طريــق شــرکت جهــان آراي اســپادانا، کانــون ارزيابـــي شايســـتگي جهـــت ارزيابـــي توانايـــي و ســـنجش اســـتعداد داوطلبـــان اســـتخدام را برگـــزار نمـــود.
لطفــي در پايــان ضمــن تشــکر از ديــدگاه مثبــت مديريــت ارشـــد ســـازمان بـــه ســـرمايه هاي انســـاني شـــرکت افـــزود:  جهـــت توســـعه شايســـتگي و شناســـايي نقـــاط قـــوت کارکنــان در ســال 1401 ، کانــون ارزيابــي شايســتگي جهــت مديـــران، روســـا و سرپرســـتان شـــرکت نيـــز برگـــزار شـــد کـــه اميدواريـــم بـــر اســـاس نتايـــج ايـــن ارزيابـــي، برنامه ريـــزي لازم جهـــت تقويـــت شايســـتگي کارکنـــان و توســـعه آنـــان در راسـتاي اسـتراتژي شـرکت و دسـتيابي بـه اهـداف سـازمان انجـــام گيـــرد.
گفتنـي اسـت تمـام مراحـل اسـتخدام نيـروي انسـاني بـراي شـرکت، از زمـان تهيـه، انتشـار و برگـزاري آزمون اسـتخدامي بـــا مســـئولين اســـتان ازجملـــه اســـتانداري، فرمانـــداري شهرســـتان بروجـــن، نماينـــده مـــردم محتـــرم شهرســـتان بروجـــن و نهادهـــاي نظارتـــي و کنتـــرل جلســـات مختلـــف برگــزار و بــا هماهنگــي و انســجام تمــام مراحــل کار صــورت گرفتــه اســت.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(91 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(84 %)
پیشرفت کل(89 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
50
امروز
238
دیروز
1155
هفته
5400
ماه
145606
کل
1187876
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟