همزمان با هفته کارگر و در آستانه عيد سعيد فطر صورت گرفت؛ افزايش توليد روزانه آهن اسفنجي در واحد احيا مستقيم فولاد سفيددشت

کد خبر: 20375 تاریخ انتشار: 1401/02/17 09:51:35
نمایش: 534
اخبار
ايمان سليماني، مدير عمليات شــرکت فــولاد سفيددشــت چهارمحــال و بختيــاري از ثبــت رکـورد روزانـه توليـد در واحـد احيـاء مسـتقيم اين شــرکت خبــر داد و افــزود: بــا توليــد 2هــزار و 730 تن آهـن اسـفنجي در روز دهم ارديبهشـت ماه، رکـورد توليـد روزانـه ايـن محصـول ارتقـا يافـت.
وي خاطرنشــان کــرد: پيش ازايــن، بيشــترين تنـاژ توليـد آهـن اسـفنجي در فـولاد سفيددشـت مربــوط بــه روز هشــتم فروردين مــاه هميــن ســال بـه ميـزان 2 هـزار و 690 تـن بـوده اسـت کـه بـا ثبـت رکورد جديد موفق به افزايـش ۴۰ تني رکـورد روزانه توليـد در واحـد احيـا مسـتقيم شـديم.
سـليماني در پايـان دسـت يابي بـه موفقيت هـاي پي درپــي در فــولاد سفيددشــت را مرهــون حمايت هــاي مديريــت عالــي، ســهام داران، و تــلاش و کوشــش کارکنــان و پيمانــکاران شــرکت دانســت و بــراي تــداوم ايــن موفقيت هــا در ســال (( توليــد؛ دانش بنيــان، اشــتغال آفرين)) ابــراز اميــدواري کــرد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(91 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(84 %)
پیشرفت کل(89 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
57
امروز
297
دیروز
1155
هفته
5400
ماه
145606
کل
1187935
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟