بازديد شوراي تأمين شهرستان بروجن از شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 10368 تاریخ انتشار: 1400/11/23
نمایش: 1259
اخبار
همزمـان بـا ايـام الله دهـه فجـر و سـالگرد پيـروزي انقلاب اسلامي، اعضاي شوراي تأمين شهرستان بروجـن و فرماندهـي انتظامـي شهرسـتان بروجـن ضمن بازديد از شرکت فولاد سفيددشت، در ديدار با مديرعامل و هيئت مديـره در جريـان آخريـن وضعيـت توليـد و اجـراي پروژه­ هـاي ايـن شـرکت قـرار گرفتنـد.
در اين ديـدار، اعضـاي شـوراي تأميـن شهرسـتان بروجـن در بازديـد از واحـد احيـا مسـتقيم و پـروژه فولادسـازي، اين شـرکت را يکـي از نمونه­ هـاي بارز خودباوري و تلاش ملي در صنايع استان برشمردند و اظهار کردند: علي­رغم کارشـکني­ها و تحريم­هاي ظالمانه دشـمنان قسم خورده نظام، شرکت فولاد سفيددشـت با تلاش وهمت مديران و کارکنان جهت تحقق منويات مقام­ معظـم رهبري (مدظله العالي) در سـال ((توليـد، پشـتيباني­ها و مانـع زدايي­هـا)) گام­هـاي بزرگـي برداشـته اسـت.
محمـود اربـاب­ زاده، مديرعامـل شـرکت فـولاد سفيددشـت نيـز در ايـن ديـدار، موفقيت­هـاي حاصل شـده در ايـن شـرکت را مرهـون تلاش خسـتگي­ ناپذير مديـران و کارکنـان مجموعـه و کار جهـادي آنهـا برشـمرد و اظهـار داشـت: علي­رغـم محدوديت­هاي ايجادشـده در مصـرف گاز در واحد احيا مسـتقيم، توليد آهـن اسـفنجي در 10 ماه امسـال روند مطلوبي داشـته اسـت و اميدواريم با حمايت­هاي هميشـگي مقامات اسـتان و شهرستان، موفقيت­هـا تـداوم يابـد.
وي گـذر از ظرفيـت اسـمي توليـد آهـن اسـفنجي در سـال 99، تعهـد به مسـئوليت­هاي اجتماعي شـرکت، تکميل زنجيـره توليد فـولاد و اجـراي طرح­هاي توسـعه در شـرکت به­ منظـور ايجـاد اشـتغال پايدار را از مهم­تريـن اهـداف شـرکت برشـمرد.
اربـاب­­ زاده، فعاليت­هـاي صورت­گرفتـه در دوران شـيوع کرونـا جهت حفظ، سلامتي و بهداشـت کارکنان و مردم منطقـه را از ديگر موفقيت ­هـاي شـرکت قلمـداد کـرد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

پیوندها

آمار سایت

آنلاین ها
22
امروز
1287
دیروز
779
هفته
5108
ماه
123282
کل
33493
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟