در پنجمين دوره مميزي عملکرد HSEE شرکت هاي تابع ايميدرو صورت گرفت: تقدير از شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 10357 تاریخ انتشار: 1400/07/24
نمایش: 1055
اخبار
در پنجمين دوره مميزي عملکرد HSEE ايميـدرو (در سـال 99 )44 شـرکت ارزيابـي و عملکـرد آنهـا در 5 سـطح (خيلـي ضعيف، ضعيف، متوسـط، خوب و عالـي) با تفکيک امتياز زيـر 100 تا 500 بررسـي شـد و در اين ميان شرکت فولاد سفيددشت با کسـب امتياز 387 در جمع شرکت هاي برگزيده در ((سطح خوب)) قرار گرفـت و از عملکـرد اين شـرکت در حـوزه HSEE تقدير به عمـل آمد.
مصطفي فلاحـي سرپرسـت واحد منابع انسـاني شـرکت فـولاد سفيددشـت در اين خصـوص گفت: اهتمام ويژه شرکت فولاد سفيددشت به مسائل ايمني، بهداشت، محيط زيسـت و انرژي منتج به دريافت لوح تقدير و تنديس شـرکت برتر از طرف سـازمان توسـعه و نوسـازي معادن و صنايع معدني ايران براي سـومين سـال گرديده اسـت.
وي افزود: براي تحقق اين هدف و استمرار جايگاه عملکردي خوب در بين معادن و صنايع معدني ايـران فعاليت هايـي ازجملـه به کارگيـري نيروهـاي متخصـص، اولويـت قـرار دادن تأميـن تجهيـزات ايمنـي، تجهيـز ايسـتگاه آتشنشـاني، آمـوزش تخصصـي نيروهـاي آتشنشـاني و خريـد تجهيـزات پيش بيمارسـتاني مطابـق بـا الزامـات وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکي در شـرکت فـولاد سفيددشـت در حـوزه ايمنـي، بهداشـت و محيط زيسـت صـورت پذيرفتـه اسـت.
ميترا شـکوهي رئيس واحـد HSEE نيـز در اين خصـوص عنوان کرد: اسـتقرار سيسـتم هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي 45001 ISO ،سيستم مديريت محيط زيست 14001 ISO ،استقرار سيستم ارزيابي عملکـرد پيمانـکاران در حـوزه HSEE ،اجرايـي کـردن پروژه هـاي ارزيابي ريسـک HAZOP& HAZAN، HAZID و JHA ،پياده سازي نرم افزار SDS ،اندازه گيري عوامل زيان آور محيط کار، پايش سلامت شغلي کارکنان، رعايت قوانين و مقررات سازمان هاي نظارتي و ايجاد سيستم نظارتي مؤثر در راسـتاي کاهش حوادث از ديگر اقدامات اين شـرکت در حوزه HSEE بوده اسـت.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(91 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(84 %)
پیشرفت کل(89 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
38
امروز
150
دیروز
735
هفته
5947
ماه
174798
کل
1109660
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟