ثبت سومين رکورد متوالي توليد ماهيانه در فولاد سفيددشت

کد خبر: 10348 تاریخ انتشار: 1400/04/19 10:37:27
نمایش: 629
اخبار
واحـد احيـا مسـتقيم فـولاد سفيددشـت بـا ثبـت سـومين رکـورد متوالـي توليـد ماهيانـه، بهـار 1400 را پشـت سـر گذاشـت.
مديـر عمليـات ايـن شـرکت بـا اعلام ايـن خبـر افـزود: بـا توليـد 82145 تـن آهـن اسـفنجي در سـومين مـاه سـال، رکـورد توليـد ايـن محصـول در واحـد احيـا مسـتقيم فـولاد سفيددشـت ارتقـا يافـت کـه ايـن ميـزان نســبت به رکــورد ارديبهشــت ماه، 1045تــن افزايــش توليــد را نشــان ميدهــد.
ايمـان سـليماني تصريـح کـرد: بـا توليـد ايـن ميـزان محصـول در خردادمـاه، عـاوه بـر ثبـت سـومين رکـورد متوالـي در توليـد ماهيانـه، توليـد تجمعـي سـه ماهه نخسـت سـال 1400 نيـز بـه ميـزان 12 درصـد مـازاد بـر برنامـه محقـق شـد.
وي همچنيــن بــا اشــاره بــه عملکــرد موفقيت آميــز بزرگتريــن واحــد صنعتــي اســتان در ارزيابي سـاليانه مجمع امـور شـرکت هاي گروه فـولاد مبارکـه، کسـب اينگونـه موفقيت ها را مرهون تلاش شـبانه روزي کارکنان، پيمانکاران، تأمين کنندگان و سـاير شـرکاي کسب وکار شـرکت دانسـت.
سـليماني در پايـان بـا تقديـر از حمايت هـاي سـهام داران شـرکت (فـوالد مبارکـه و ايميـدرو)در جهـت دسـتيابي بـه توفيقـات پي درپـي ايـن شـرکت، ابـراز اميـدواري کرد تـا پايان سـال جـاري توليـد تختـال در واحـد فولادسـازي و ريخته گـري ميسـر گـردد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(87 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(82 %)
پیشرفت کل(88 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها

 

آمار سایت

آنلاین ها
35
امروز
325
دیروز
810
هفته
4177
ماه
170073
کل
957982
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟