در مجمع عمومي عادي سالانه فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري مطرح شد؛ افزايش 64 درصدي سود نسبت به سال قبل

کد خبر: 90444 تاریخ انتشار: 1403/03/12
نمایش: 283
اخبار
مجمع عمومي ســاليانه شــرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري با حضور اکثريت سهام داران و رياست اکبري محمدي معاونت سرمايه گذاري و امور شرکت هاي فولاد مبارکه و نمايندگان سازمان ايميدرو و شرکت ملي فولاد ايران در تاريخ 1403/03/09 تشکيل شد و بعد از گزارش عملکرد هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني، صورت هاي مالي شرکت با گزارش مقبول مورد تأييد مجمع قرار گرفت.
مصطفي فلاحي، مدير مالي و حســابداري شرکت فولاد سفيددشت با اعلام اين خبر افزود: در اين مجمع ابتدا محمود ارباب زاده، مديرعامل شرکت فولاد سفيددشــت با بيان خلاصه اي از عملکرد ساليانه شرکت گفت: با تلاش و پشتکار کارکنان، شرکت در ســال 1402 موفق به رشد 64 درصدي سود خالص نســبت به ســال قبل شــد. همچنين واحد احيا مســتقيم اين شــرکت تا کنون بالغ بر 5 ميليون تن آهن اسفنجي توليد کرده است.
وي از اجراي موفقيت آميز عمليات ذوب گيري و توليد تختال آزمايشي در بزرگترين کارخانه فولادي استان چهارمحال و بختياري تأکيد کرد:  اين طرح به عنوان يکي از طرح هاي هفت گانه براي اولين بار در کشــور با تکنولوژي، مهندســي، تأمين و ســاخت قطعــات داخلي و به دســت توانمند متخصصان ايراني به بهره برداري رسيد و طرح فولادسازي آن در حــال حاضر بيــش از 98 درصد پيشــرفت فيزيکــي دارد و پيش بيني مي شود مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان تيرماه 1403 آماده بهره برداري باشد.
محمود اربــاب زاده در جلســه مجمــع عمومي ســاليانه ســهام داران، ضمن بيان آمار توليد و فروش شــرکت عنوان کرد: در ســال 1402 بيش از 760 هزار تن آهن اســفنجي توليد گرديد. همچنيــن درآمد حاصل از فروش آن 94,403 ميليارد ريال بوده که رشــد 29.5 درصدي را نســبت به ســال قبل نشــان مي دهــد. در خصوص ســاير اقدامــات بايد گفت تأمين بيش از يک ميليون و صدهزار تن گندله، بومي ســازي 136 قلم تجهيزات و قطعات ماشــين آلات، تســويه کامل ســود تقســيمي سال قبل به مبلغ 30 هزار ميليارد ريال، تســويه و قطعي شدن ماليات سال  1400 و افزايش ســرمايه(که در اول خــرداد 1403 به ثبت رســيد) صورت گرفته است. همچنين پروژه هاي در حال ساخت شامل پروژه راه آهن داخلــي و خطوط ريلــي، پروژه جــاده اختصاصــي، پــروژه تصفيه خانه مرکزي، پروژه مخازن ذخيره سازي آهن اسفنجي، پروژه غبارگير و پروژه سيستم آتش نشــاني واحد احيا مســتقيم، پروژه ســاخت ساختمان مرکزي، پروژه ترانسفرکار دوم و پروژه اتوماســيون خط انتقال پساب از اهم دستاوردهاي شرکت در سال 1402 است.
وي افــزود: همچنيــن پروژه هــاي توســعه جديــد ِداراي مجــوز شــامل پروژه هــاي واگــن برگــردان، امتيــاز و اجراي پســاب شــهرهاي شــهرکرد و فرادنبــه، پســت بــرق جنــوب ســايت و افزايــش مخــازن مايــع و گازي اکســيژن و نيتروژن واحد ASP موجود اســت. علاوه بر ايــن، با توجه به موافقت ســهام داران مقرر شــد در خصــوص تهيه فــاز مطالعاتي فني - اقتصادي پروژه ها و طرح هاي آتي شرکت و ارائه گزارش حسابرس و مجوز هيئت مديره شرکت به سهام داران اقدام عاجل صورت پذيرد. اهم اين طرح هــا عبارت اند از: احــداث واحــد مگامــدول؛ نيــروگاه 50 مگاواتي و 12  مگاواتي خورشيدي؛ واحد اکســيژن 2؛ احداث کوره پاتيلي 2؛ واحد گاز زدايي؛ احداث واحد نورد سرد و اسيدشويي؛ واحد انباشت و برداشت 2؛ جرثقيل TEEMING و مخازن گاز طبيعي.
شــايان ذکــر اســت در ادامه ايــن مجمــع ســهام داران شــرکت موافقت کردند 60 درصد از ســود انباشته شرکت در پايان ســال 1402 توزيع گردد.  در پايان نيز نمايندگان ســهام داران حاضر در مجمــع از عملکرد خوب هيئت مديره، مديرعامل و کارکنان اين شــرکت در دست يابي به اهداف تعيين شده در ســال 1402 قدرداني و بر اهميت دســت يابي به اهداف و برنامه هاي تعيين شده در سال 1403 تأکيد کردند.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
44
امروز
757
دیروز
1152
هفته
6318
ماه
208902
کل
325563
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟