دومين رکورد روزانه توليد آهن اسفنجي در شرکت فولاد سفيددشت روز يکشنبه نهم ارديبهشت ماه سال 1403 با توليد 2 هزار و 930 تن آهن اسفنجي به ثبت رسيد

کد خبر: 90440 تاریخ انتشار: 1403/02/19 07:28:55
نمایش: 21028
اخبار
رئيــس واحــد آهن ســازي فولاد سفيددشــت ضمــن اعلام خبـر گفـت: رکـورد جديـد نسـبت بـه رکـورد قبـل کـه در هفتـم فروردين مـاه سـال جـاري بـه ثبـت رسـيده بـود، 25 تـن افزايـش را نشــان ميدهــد. ا کبــر اســکندري ضمــن تقديــر از حمايتهــاي همه جانبــه سـهامداران و مديريـت شـرکت تصريـح کـرد: بـدون شـک ايـن حمايتها و همـکاري و همدلـي تمامـي کارکنان و پيمانـکاران شـرکت فولاد سفيددشـت به عنـوان بزرگتريـن واحد فولادي اســتان چهارمحال و بختياري، در کســب ايــن موفقيت هاي ارزشـمند نقـش بي بديلي داشـته اسـت و اميدواريـم در سـالي کـه بـه نـام (جهـش توليـد بـا مشـارکت مـردم) مزيـن شـده نيـز شـاهد تـداوم توليـد ايمـن و پايـدار در ايـن شـرکت باشـيم.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
42
امروز
131
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260160
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟