در هفتمين دوره مميزي عملکرد HSE واحدهاي معدني تابعه ايميدرو صورت گرفت؛ شرکت فولاد سفيددشت در عملکرد مديريت HSE رتبه خوب را کسب کرد

کد خبر: 70431 تاریخ انتشار: 1402/11/01
نمایش: 776
اخبار
مطابق ارزيابي هيئت داوران در هفتمين دوره مميزي عملکرد HSE واحدهاي معدني تابعه سازمان ايميدرو، شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري رتبه خوب را به خود اختصاص داد.
رامين لطفي، مدير نيروي انساني و سازماندهي شرکت فولاد سفيددشت، ضمن تأييد اين خبر از حضور محمدرضا موثقي نيا رئيس هيئت عامل ايميدرو در اين دوره خبر داد و افزود: با توجه به ارزيابي هاي مميزان سازمان ايميدرو در حوزه ايمني، بهداشت و محيط زيست، شرکت موفق به کسب رتبه خوب و ارتقاي سطح و رتبه مميزي سال قبل شد.
در همين زمينه ميترا شکوهي، رئيس واحد HSE شرکت نيز افزود:  با توجه به نقش و جايگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست در عملکرد شرکت و حفظ و صيانت از نيروي انساني و محيط زيست منطقه، با تدابير صورت گرفته و حمايت هاي مديريت ارشد شرکت، فعاليت مرتبط با اين حوزه ارزيابي شد.
وي ابـراز اميـدواري کـرد: انشـاءالله در آسـتانه راه انـدازي واحد فولادسـازي بتوانيم با حفظ شـرايط موجود، در ارتقا و پياده سازي استانداردهاي مرتبط با اين حوزه گام برداريم.  در پي کسـب ايـن موفقيـت، محمدرضـا موثقي نيـا رئيـس هيئـت عامـل ايميـدرو و معـاون وزيـر صمت طـي نامـه اي خطـاب به محمـود اربـاب زاده، مديرعامـل شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحال وبختيـاري چنيـن نوشـت:
اعتلاي سلامت نيـروي کار و حفاظـت از محيط زيسـت در گـرو همـت والاي خدمتگـزاران و انديشه سـازاني اسـت کـه ميـان موفقيت هـاي فـردي و توفيقـات سـازماني پلـي اسـتوار بسـته اند؛ آنجـا کـه انديشـه هاي پـا ک و خالـص بـا کوشـش گره مي خـورد، حماسـه هاي جـاودان خلـق مي گـردد. بي شـک تلاش و همـت جنابعالـي و سـاير همـکاران در زمينـه بهبـود و توسـعه آرمان هـاي بهداشـت ايمنـي و محيط زيسـت گامـي مهم در راسـتاي شـکوفايي و توسـعه نظـام مقـدس جمهوري اسلامي ايران اسـت. بدين وسـيله کسـب سـطح امتيـاز خوب در عملکرد مديريت HSE را در هفتميـن دوره ارزيابي عملکرد سيستم مديريت بهداشـت ايمني و محيط زيست واحدهاي تابعـه سـازمان تبريـک عـرض مي کنيـم و از درگاه خداوند منان توفيقـات روزافـزون شـما را خواسـتاريم.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(98 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(94 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(86 %)
پیشرفت کل(91 %)

پیوندها


 
تصاویر روز
جراید و رسانه ها

آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
24
امروز
107
دیروز
1702
هفته
10079
ماه
196924
کل
260136
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟