بازديد آقاي مهندس عظيميان مدير عامل فولاد مبارکه از فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 10247 تاریخ انتشار: 1397/08/12 15:40:56
نمایش: 2245
اخبار
تاکيد مديرعامل گروه فولاد مبارکه بر اتمام هـــــــــرچه سريعتر پروژه فولادســـــازي فولاد سفيددشت مهندس عظيميان مديرعامل فولاد مبارکه در جريان بازديد از شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري بر اهميت اتمام هرچه سريعتر پروژه فولادسازي اين شرکت تأ کيد کرد. وي در همين خصوص با اشاره به اينکه عمليات ساخت واحد فولادسازي و نصب تجهيزات اين شرکت بيش از 70 درصد پيشرفت داشته است، تصريح کرد: مطابق برنامه، پيش بيني شده است که در نيمه دوم سال آينده با همت کارکنان و حمايتهاي لازم اين بخش نيز به بهره برداري برسد وي در ادامه ضمن ديدار با مديريت و کارکنان شرکت فولاد سفيددشت خاطرنشان کرد: به بهره برداري رسيدن واحد فولادسازي اين شرکت گام ديگري در مسير تحقق هدف گذاري گروه فولاد مبارکه در جهت حفظ سهم توليد بيش از 45 درصدي فولاد کشور است. وي ضمن قدردانـي از عملکرد کارکنان اين شـرکت در توليـد آهـن اسـفنجي گفـت: بـا توجـه بـه اينکـه کارکنـان واحـد احيـا مسـتقيم ايـن شـرکت تـا پايـان مهرمـاه حـدود 300 هـزار تـن آهـن اسـفنجي توليـد کرده انـد و برنامه سـاليانه ايـن واحـد نيـز توليـد 600 هــزار تــن اســت، بايــد شــرايطي فراهــم کــرد تــا ايــن واحـد نيـز هرچـه سـريعتر بـه ظرفيـت اسـمي خـود دســت يابــد. مديرعامـل گـروه فـولاد مبارکـه در بخـش ديگـري از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اقدامـات صورت گرفتـه بـراي تأميـن آب موردنيـاز ايـن شـرکت گفـت: بايـد هرچــه ســريعتر پروژه هــاي احــداث تصفيه خانه آب شـرکت که تا کنون 20 درصد پيشـرفت داشته و همچنين انتقال پساب بروجن به شرکت و تصفيه و بازچرخانـي آن در خطـوط توليـد بـه بهره بـرداري برســد. گفتنــي اســت در بخــش پايانــي هريــک از ايــن بازديدهـا، طـي جلسـات جدا گانـهاي مديرعامـل گــروه فــولاد مبارکــه و مديــران ايــن شــرکتها راهکارهـاي مربوط به مسـائل مطـرح شـده را مورد بررســي و تبــادل نظــر قــرار دادنــد

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(97 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(76 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(72 %)
پیشرفت کل(80 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها


 

آمار سایت

آنلاین ها
20
امروز
83
دیروز
513
هفته
3860
ماه
132429
کل
307121
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟