اولين واحد فولاد سازي طرح هاي هفت گانه استاني آماده نصب تجهيزات

پيشـرفت 67 درصدي پروژه فولاد سازي فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري

کد خبر: 10224 تاریخ انتشار: 1397/04/09
نمایش: 808
اخبار
مديرعامـل شـرکت فـولاد سفيددشـت چهارمحال و بختياري درخصـوص آخريـن وضعيـت پروژۀ فولادسـازي ايـن شـرکت گفـت: در پـي راه انـدازي موفقيت آميـز واحـد احيـا مسـتقيم ايـن پـــروژه، در فـاز دوم، عمليـــــات احـــــداث واحـــــد فولادســـازي ايـــــن شرکــــت نيــــز بـا پيشـرفت 67 درصدي در وضعيت مناسـبي نسـبت بـه ديگـر طرحهـاي هفتگانه استاني قرار دارد.  محمـود اربـاب زاده بـا اشـاره بـه اينکـه بيـش از نيمـي از تجهيـزات پـروژه شـامل جرثقيلهاي سالن هاي آهن قراضه، ذوب و ريخته گـري و اسـلب، ماشـين ريخته گري، کـورۀ EAF ،تجهيـزات توليـد گاز ا کسـيژن و نيتـروژن، سيسـتم آب و پمپ خانـه، کمپرسـورهاي هـواي فشـرده و SVC وارد سـايت کارخانـه شـده اسـت، از نصـب ايـن تجهيـزات تـا پايـان سـال جـاري خبـر داد و افـزود: بـا برطـرف شـدن برخـي موانـع، در سـال 1398 شـاهد بهرهبـرداري از ايـن پـروژه به عنـوان اوليـن واحـد فولادسـازي طر حهـاي اسـتاني خواهيـم بـود. وي رونـد عملکـرد کارکنـان واحـد احيـا مسـتقيم شـرکت فـوالد سفيددشـت چهارمحـال و بختيـاري را خـوب دانسـت و خاطرنشـان کـرد: واحـد احيـا مسـتقيم اين شـرکت به عنوان فاز اول فولاد سفيددشـت در سـه ماهه اول سـال جـاري بيـش از 155 هـزار تـن آهـن اسـفنجي توليـد کـرده اسـت. ارباب زاده در بخش ديگري از سخنان خود اظهـار داشـت: کارکنـان ايـن شـرکت بـا ارائـۀ پيشـنهادهاي متنـوع و بهکارگيـري تمامـي ظرفيتهـاي موجـود درخصـوص کاهـش مصـارف انـرژي و آب بـه دسـتاوردهاي منــــاسبـــي رسيـــــده اند و توانســـته انــــد ميـزان مصـرف آب در خـط توليـد را از 1/6 مترمکعـب بـر تـن توليـد بـه 1/2 کاهـش د هنـد . وي در همين رابطه از حمايت هاي شـرکت فـولاد مبارکـه و سـاير سـهامداران شـرکت فـوالد سفيددشـت چهارمحـال و بختياري تشـکر و قدردانـي کـرد.

افزودن دیدگاه


پیشرفت پروژه

ناحیه احیاء مستقیم ، انباشت و برداشت(96.81 %)
ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم(70 %)
ناحیه پشتیبانی و جنبی(69.53 %)
پیشرفت کل(78.94 %)
تصاویر روز

آرشیو

پیوندها


 

آمار سایت

آنلاین ها
25
امروز
138
دیروز
642
هفته
4083
ماه
134504
کل
190281
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟